Proxmox VE 备份在还原中出错

现象

lzop: /var/lib/vz/dump/vzdump-qemu-105-2019_08_11-01_21_27.vma.lzo: Compressed data violation

TASK ERROR: command 'set -o pipefail && lzop -d -c /var/lib/vz/dump/vzdump-qemu-105-2019_08_11-01_21_27.vma.lzo | vma extract -v -r /var/tmp/vzdumptmp11512.fifo - /var/tmp/vzdumptmp11512' failed: exit code 133

_1-23_48_11.vma.zst : Decoding error (36) : Restored data doesn't match checksum

问题分析

因为PVE使用pipe管道恢复,如果硬件有问题可能会导致这样,如果是网络存储,可能网络也会有所影响。所以既有可能是文件损坏,也有可能是解压时出错。

解决方案

尝试手动还原。解包的时候忽略校验

使用lzo压缩时:使用命令lzop -xF xxxx.vma.lzo 解压

使用zstd压缩时:使用命令zstd -d --no-check xxxx.vma.zst 解压

解压时候是vma文件,使用vma extract手动解压

版权声明:
作者:佛西
链接:https://foxi.buduanwang.vip/virtualization/pve/kb/2763.html/
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载
如需获得支持,请点击网页右上角
THE END
分享
二维码
海报
Proxmox VE 备份在还原中出错
现象 lzop: /var/lib/vz/dump/vzdump-qemu-105-2019_08_11-01_21_27.vma.lzo: Compressed data violation TASK ERROR: command 'set -o pipefail && l……
<<上一篇
下一篇>>
文章目录
关闭
目 录