Proxmox VE 移动虚拟机磁盘到另外一个虚拟机

如何将虚拟机的磁盘移动到另外一台虚拟机,这个在pve的web页面上暂时无法实现,

官方提供了一个cli接口

qm move-disk <vmid> <diskid> --target-vmid <vmid> --target-disk <diskid>

例,将103虚拟的scsi0 移动到101的scsi2位置上去。

qm move-disk 103 scsi0 --target-vmid 101 --target-disk scsi2

更新

在7.2官方增加了web ui移动磁盘的功能